Obchodní podmínky

Obchodní podmínky E-shopu www.Plavkarna.cz

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.plavkarna.cz provozovaný firmou Helena Bauerová, IČ 73226602, Sportovní 2172/19, 702 00 Ostrava, registrovaného pod značkou S-SMO/099556/12/ŽÚ ze dne 1.5. 2003 u živnostenského úřadu Magistrát města Ostravy.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (viz. Výše)

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávky kupujícího, vytvořené prostřednictvím internetového obchodu www.plavkarna.cz, jsou považovány za závazné.

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“.

 

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Kupující provedením objednávky stvrzuje svůj souhlas s využitím osobních údajů v rámci obchodní činnosti firmy Helena Bauerová, která provozuje internetový obchod www.plavkarna.cz na dobu neurčitou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a textu o ochraně osobních údajů.

 

Objednávkový formulář, který vyplňuje kupující a který obsahuje informace zejména o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového obchodu),

  • způsobu úhrady ceny zboží,

  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

 

je návrhem kupní smlouvy.

 

Po odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu je kupujícímu zaslán automatický e-mail s rekapitulací objednávky.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí (akceptací) objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího.

 

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

 

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu.

 

Zboží se stává majetkem kupujícího po zaplacení celé kupní ceny jeho převzetím.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

Při nepřevzetí zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na dopravu. Tato situace se bere jako porušení kupní smlouvy.

 

Zákazník má možnost stornovat objednávku e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na tel.: 725 80 60 80 neprodleně po odeslání objednávky a zjištění nesrovnalosti v objednávce. Na pozdější žádosti o stornování nebude brán zřetel.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě nemožnosti dodání zboží z důvodu vyprodání zboží výrobcem.

 

 

3. CENA

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách www.plavkarna.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

Uvedené ceny na e-shopu jsou včetně DPH.

 

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na zboží v akci a ve výprodeji se proto již nevztahuje žádná další sleva.

 

 

4. PLATBA A CENY DORUČENÍ

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2800251587/2010, vedený u společnosti FioBanka(dále jen „účet prodávajícího“). 

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 

K ceně zboží bude připočten poplatek za poštovné:

 

  • dobírkou při doručení dopravcem (Česká pošta): cena přepravy 100,- Kč*;

  • bankovním převodem na účet prodávajícího (č. 2800251587/2010 ): cena přepravy 80,- Kč*.

* uvedené ceny jsou včetně DPH

 

Při nákupu zboží v hodnotě nad 3 000,- Kč nebude poštovné účtováno (platí pouze pro doručení zásilky v rámci České republiky).

 

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (od potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu). Kupující je povinen uvést variabilní symbol platby, který mu bude přidělen. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - faktura. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

Po zaslání závazné objednávky bude kupující nejpozději do 24 hod vyrozuměn a informován e-mailem, popř. telefonicky o stavu skladu a případné době dodání zboží.

 

Samozřejmě se budeme snažit dodat zboží co nejrychleji.

 

Většina zboží je převážně stále na skladě, pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 1 do 4 týdnů. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

 

Zboží bude doručováno kupujícímu dopravcem Česká pošta.

 

Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci!!! V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít!!! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – VRÁCENÍ ČI VÝMĚNA ZBOŽÍ

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Dle přání může kupující požadovat výměnu za jiné zboží nebo jej vrátit a nechat si své peníze zaslat zpět (určující je datum odeslání zboží zpět).

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Vrácené zboží nesmí vykazovat známky používání nebo praní, nesmí být poškozené nebo znečištěné a musí být ve stavu, v jakém bylo zasláno klientovi (se všemi součástmi zboží jako visačky, štítky, kostice, zapínání apod.) s kompletními doklady a dokumentací, jinak nebude výměna nebo vrácení možné a zboží bude zasláno zpět.

 

Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezzávadnosti, prodávající do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku ceny zboží převodem na účet určený kupujícím. Způsob zaslání peněz zpět určuje prodávající.

 

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží či právo na vrácení pouze poměrné částky z prodejní ceny, pokud vrácené zboží vykazuje jakékoliv známky užívání či je jinak poškozeno. Náklady spojené se zasláním zboží zpět prodávajícímu nese zákazník.

 

V případě výměny velikosti nebo zboží je kupující povinen uhradit veškeré poštovné spojené s opětovným zasíláním zboží (náklady na dopravu a balné spojené s výměnou zboží hradí zákazník).

 

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.

 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání produktů či škod vzniklých z neznalosti a neodborného použití (viz. Údržba plavek).

 

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

 

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Chápeme, že vyřizování každé reklamace je pro zákazníka často poměrně nepříjemná záležitost, a proto se snažíme celý proces reklamace maximálně zkrátit a vše řešit co možná nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka.

 

Postup uplatnění reklamace

Pro zjednodušení a maximální přehlednost je proces reklamace převeden i do elektronické podoby. Při uplatnění reklamce je třeba splnit následující postup:

 

  1. zákazník vyplní reklamační protokol, který najde zde. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace. V protokolu popište závadu co nejpodrobněji.

  2. Zboží je třeba poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho poškozenou část.

 

Zboží spolu s vytištěným reklamačním protokolem a daňovým dokladem odesílejte na adresu kamenného obchodu:

 

Spodní prádlo, plavky

Helena Bauerová

28. října 21/23

702 00 Ostrava

 

Reklamaci nelze podat telefonicky! Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

 

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dodavatel zboží nebo oprávněná osoba, která vydá své písemné stanovisko k reklamaci.

 

O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží – telefonicky nebo e-mailem.

 

V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena zasláním částky na bankovní účet (Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou!). Bude tak učiněno do 14 dnů po posouzení reklamace.

 

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží se vztahuje záruka max. 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. V případě výskytu vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

 

Podmínky záruky

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení oprávněné osoby) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

 

V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok zákazníka na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

 

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.